Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-07-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 odbędzie się :

- druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Siemiatyczach przy ul. Zaszkolnej  oznaczonej jako działka nr 1187/2 opow. 0,0599 ha.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach. 

Suma oszacowania wynosi 289.478,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192.985,33 zł. rękojmia 28.947,80 zł. 

- druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej ( droga dojazdowa) położonej w obrębie Siemiatycze oznaczonej jako działka nr 1187/1 opow. 209 m2 stanowiąca własność dłużników ( wspólność ustawowa małżeńska ) w 1/2 części .Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach. 

Suma oszacowania (udziału dłużników) wynosi 8.460,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania (udziału dłużników) i wynosi 5.640,00 zł. rękojmia 846,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania . Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz,15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.lll) przy Sądzie Rejonowym w Bielsku PodlaskimRoman Jakubiuk Kancelaria Komornicza A.Mickiewicza 33, 17-100 Bielsk. Podlaski tel. 85-7304599.

 

Numer oferty: L/63/N/06/15
Region: podlaskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka