Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16.12.2013r. o godz.ll:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej (budynkami mieszkalno -gospodarczymi ) nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Siemiatycze ul. Ciechanowiecka  oznaczonej jako działka o nr 1792/1 o powierzchni 0,8816 ha

Dla nieruchomości X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 754.700,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 566.025,00 zł rękojmia 75.470,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.lII) przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman .Jakubiuk, tel. 857304599 / fax. 857304599

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/106817

 

Numer oferty: L/18/N/12/13
Region: podlaskie
Cena: 566.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka