Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Sierakówek, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Sieraków znajdującej się w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Wieś Sieraków znajduje się średniej odległości: około 7km od wjazdu na autostradę A1, około 10km od miasta Gostynin, około 14km od Kutna, około 25km od Krośniewic oraz około 35km od Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki dominują nieruchomości z zabudową zagrodową, niezabudowane nieruchomości rolne kompleksy leśne. Ponadto w bliskim sąsiedztwie znajdują się także wielkopowierzchniowe budynki hodowlane (kurniki). Działka nr 43/2 - o prostokątnym kształcie i powierzchni 3688m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową, a także posiada przyłącze do wodociągu gminnego oraz przyłącze energii elektrycznej, ponadto na nieruchomości znajduje się studnia i szambo. Na terenie działki znajduje się studnia i szambo. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny, budynek garażowy oraz dwa budynki gospodarcze. Teren nieruchomości ogrodzony, w części utwardzony, w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą z drzewami i krzewami ozdobnymi oraz owocowymi. Budynek mieszkalny - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachodachówką. W budynku znajdują się instalacje: wodno-kanalizacyjna i elektryczna oraz ogrzewanie kominkowe. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 127m2. Budynek garażowy - wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą falistą. W budynku znajdują się instalacja elektryczna oraz doprowadzona jest woda. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 105m2. Budynek gospodarczy I - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. W budynku znajdują się instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz w części budynku centralne ogrzewanie. Instalacje w części niesprawne. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 141m2. Budynek gospodarczy II - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej kryty eternitem.W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wentylacyjna grzewcza oraz doprowadzona jest woda. instalacje w części niesprawne. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 215m2. Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji rolniczej. 

Suma oszacowania wynosi 245 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 520,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin tel. 24 2359050 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221411

 

Numer oferty: L/150/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 163.466,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka