Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Jan Lew w zastępstwie Marcin Baczyński Kancelaria Komornicza w Myszkowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2014 r. o godz 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Myszkowie sala nr 9 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości

stanowiącej:

Nieruchomość gruntowa położonej w gminie Sieraków posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myszkowie. W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu o nr. ew.:

-  4385 o powierzchni 3 496 m2. Suma oszacowania wynosi 6600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4950,00 zł.  Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 660,00 zł.

-  4386 o powierzchni 3478 m2. Suma oszacowania wynosi 6500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4875,00 zł. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 650,00 zł.

-  4387 o powierzchni 3463 m2. Suma oszacowania wynosi 1800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1350,00 zł. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 180,00 zł.

-  4409 o powierzchni 908 m2. Suma oszacowania wynosi 1800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1350,00 zł.Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 180,00 zł.

- 4411 o powierzchni 693 m2. Suma oszacowania wynosi 1400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1050,00 zł. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 140,00 zł.

-  7521/12o powierzchni 5420 m2. Suma oszacowania wynosi 8700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6525,00 zł.Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 870,00 zł.

-  7545/4 o powierzchni 8139 m2. Suma oszacowania wynosi 13000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9750,00 zł. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1300,00 zł.

-  7545/6 o powierzchni 7265 m2. Suma oszacowania wynosi 11600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8700,00 zł. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1160,00 zł.

-  8339/4 o powierzchni 6968 m2. Suma oszacowania wynosi 194900,00 zł  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146175,00 zł. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19490,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmie należy wpłacić najpóźniej na dzień przed licytacją wskazując w tytule przelewu sygn. akt: I Co 1148/12 oraz nr KW.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne  jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie an Lew w zastępstwie Marcin Baczyński Kancelaria Komornicza w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 8 tel. (34) 3132512 , e-mail: myszkowl@komomik.pl

Numer oferty: L/97/N/06/14
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka