Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wiejska, Sierakowicach, 44-153 Sośnicowice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sierakowicach przy ul.Wiejskiej  (działka 248/109 o pow. 2500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 153,50 m2, budynkiem gospodarczym dwukondygnacyjnym o pow. 40 m2, budynkiem gospodarczym z garażem dwustanowiskowym o pow. 43 m2). 

Suma oszacowania wynosi 440 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 293 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski Oddział w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30, Gliwice, 44-100 Gliwice tel. 32 231 60 08 / fax. 32 231 60 08.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220350

 

Numer oferty: L/118/N/05/15
Region: śląskie
Cena: 293.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka