Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7/1, 31-547 Kraków, pokój B-103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Skała, 32-043 Skała. 

Opis nieruchomości: Udziały nr 1 oraz nr 3, które składają się na całość nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skała, obręb ewidencyjny Skała-Wieś, działka nr 646 o pow. 0,2380 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku. 

Suma oszacowania wynosi 508 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 381 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wieliczce 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. przy czym wpłata powinna zostać dokonana w terminie umożliwiającym jej zaksięgowanie na rachunku bankowym Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

21.09.2015

10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza, Warszawska 14, Kraków, 31-155 Kraków tel. 124143819 / fax. 124143846.

 

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237016

Numer oferty: L/11/N/09/15
Region: małopolskie
Cena: 381.525,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka