Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Radomiu  Jarosław  Adamowicz  na  podstawie art. 953 kpc podaje  do  publicznej  wiadomości,  że:   w   dniu   10.03.2014r.   o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy W Radomiu VII Wydział Cywilny 26-600 Radom, Grzybowska 4/6 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej  składającej się z działki nr 3808/2 o powierzchni 1025 m.kw., zabudowanej 3-kondygnacyjnym murowanym budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkową 665,03 m.kw. położonej: 26-640 Skaryszew, Skaryszew, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 825 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 550 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC SA 92 19101048 2307 0436 2782 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy Grzybowska 4/6 pok. Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz ul. Żeromskiego 65, 26-600 Radom, tel.: 48 3601472 ; mail: radom3@komornik.pl ; http: www.komornik.radom.pl

Numer oferty: L/181/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 550.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy