Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie arl. 953 kpc w związku / an. kpc, że w dniu 24/06/2015 o godz. 9.15 w sali nr 22 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

                                                     DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność położony Skawina, ul. Korabnicka  posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego ZW KW Skawina. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 198.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 132.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotów cc lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika: 67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka -jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12:00. Operat  szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Lokal położony na I piętrze o po w. użyt. 54.91 m2 posiadający balkon.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce 32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 30 tel.:(12) 288-35-55, fax: (12) 345-03-43, www.wicliczka.komornik.pl

 

Numer oferty: L/231/N/05/15
Region: małopolskie
Cena: 132.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie