Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach z-ca Marek Jessa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

- działki nr 140/8 (o pow. 711 m kw) i 140/9 (o pow. 706 m kw) tworzące funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 1.417 m kw; w części frontowej nieruchomości mieści się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o pow. użytk. 229,94 m kw (budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem; budowa nie została zakończona, zaawansowanie inwestycji na poziomie 87%); w części tylnej nieruchomości mieści się budynek gospodarczy wolnostojący o pow. użytk. 169,80 m kw (budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, częściowo z wydzieloną antresolą; budowa nie została zakończona, zaawansowanie inwestycji na poziomie 70 %); nieruchomość ogrodzona w całości, część niezabudowana została w całości zagospodarowana, dojście do budynku oraz podjazd dla samochodu zostały utwardzone kostką brukową, w tylnej części znajduje się pielęgnowany trawnik, liczne nasadzenia ozdobnych drzewek i krzewów oraz nietrwale związany z gruntem boks dla psa; uzbrojenie terenu stanowią następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa; przedmiotowa nieruchomość położona jest na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Ogrodowej, będącej drogą gruntową, nieutwardzoną, oświetloną, o przeciętnym stanie użytkowym oraz niskim lokalnym natężeniu ruchu; w odległości około 200 metrów znajduje się ulica Batorowska utwardzona asfaltem, o korzystnym stanie użytkowym; otoczenie nieruchomości stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne oraz działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową; w zasięgu mieszczą się niezbędne punkty handlowo-usługowe oraz administracji publicznej, położonej:  Skórzewo, ul. Ogrodowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 867 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 650 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 700,00zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha z-cy Marka Jessa, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu w godzinach od 08:00 - 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 7952/12/4 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha z-cy Marka Jessa, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Marek Jessa Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha Kancelaria Komornicza ul. Grunwaldzka 372a, 60-169 Poznań tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216256

 

 

Numer oferty: L/114/N/04/15
Region: wielkopolskie
Cena: 650.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka