Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 7 lutego 2014 roku o godz. IO.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

                                                        PIERWSZA LICYTACJA

Działki numer 492 położonej w miejscowości Skroniów , gm.Jędrzejów o pow. 0,3900 ha ( uzbrojona w energię elektryczną , wodociąg , kanalizację z odprowadzeniem do szamba , na działce znajdują się fundamenty po rozebranych szambach), dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta.

Działka ta oszacowana jest na kwotę 16.700,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 12.525,00,-zł., wartość rękojmi - 1.670,00,-zł. Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawa z 11 marca2004r. o podatku od towarów i usługfDz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz WojciechowskiKancelaria Komornicza 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 30 tei.: (41) 386-17-64, fax: (41) 386-17-64, www.jedrzejow.komornik.pl, email: jedrzejow@komornik.pl 

 

 

Numer oferty: L/125/N/01/14
Region: małopolskie
Cena: 12.525,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka