Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Skrzeszewy, 09-541 Pacyna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą, działka nr 319/2. Opis nieruchomości: Szacowana nieruchomość położona jest w miejscowości Skrzeszewy zlokalizowanej w gminie Pacyna, na terenie powiatu gostynińskiego. Wieś Skrzeszewy znajduje się w średniej odległości około: 17km od centrum Gąbina, 28km od centrum Gostynina oraz około 24km od centrum miasta Kutna. Wyceniana nieruchomość - zlokalizowana jest w centralnej części wsi i przylega do drogi wojewódzkiej nr 583. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się nieruchomości rolne z zabudową zagrodową oraz niezabudowane nieruchomości użytkowane rolniczo. Działka nr 319/2 – ma wydłużony kształt, powierzchnie 10300m2(1,03ha), posiada przyłącze elektryczne i wodne oraz szambo zlokalizowane na terenie działki. Na terenie działki znajduje się zabudowa: wolnostojący budynek gospodarczy oraz kompleks budynków w zwartej zabudowie. Na terenie działki znajduje się także pomostowa waga samochodowa. Zabudowana część działki w znacznej części utwardzona i ogrodzona, pozostała niezabudowana części działki użytkowana rolniczo. Kompleks budynków w zwartej zabudowie - na które składają się: budynek sklepu z barem, budynek obsługi wagi oraz budynek mieszkalno – gospodarczy w trakcie realizacji. Obiekt posadowiony na fundamencie żelbetowym o ścianach murowanych, z dachami o konstrukcji drewnianej krytymi w części blachą płaską w części blachodachówką. Pomieszczenia w części budynku przeznaczonej na sklep i bar obecnie są użytkowane i mają podstawowy standard wykończenia. Część budynku z pomieszczeniami obsługi wagi o podstawowym standardzie wykończenia, część ścian surowa. Pozostała część budynku w stanie surowym zamkniętym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 625,3m2 Budynek gospodarczy – wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym. W budynku znajduje się jedno pomieszczenie. Oszacowana powierzchnia użytkowa budynku wynosi 107,7m2 Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa działka brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest w części na obszarze zabudowanym przeznaczonym do zagospodarowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wg dominującej lub wyłącznej funkcji mieszkaniowej związanej z gospodarstwem rolnym, w części w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej z ograniczeniami dla zabudowy nierolniczej, w części w strefie ciągu ekologicznego. Lokalizacja zabudowy mieszkalno-gospodarczej (obecnie w realizacji) na przedmiotowej działce została ustalona na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Suma oszacowania wynosi 337 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 700,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin tel. 24 2359050 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/227067

 

Numer oferty: L/88/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 252.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Obiekt komercyjny