Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2014r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Płońsku 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej Nieruchomość gruntowa rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2,0762ha. Na niewydzielonej powierzchni 2592m2 zlokalizowane jest siedlisko wyposażone w energię elektryczną , wodę z własnej studni z hydroforem , szambo bezodpływowe, wodociąg gminny zabudowane : budynkiem mieszkalnym . budynkiem garażowym ze stajnią , budynkiem stajni z częścią gospodarczą , stodołą drewnianą , wiatą drewnianą, położonej: 09-110 Sochocin, Ślepowrony, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 156 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 17.01.2014r w godzinach od 9 do 13 w kancelarii komornika rękojmie bądź potwierdzenie wpłaty rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 620,00/1. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku krvslyn«j Stołbunik-Kon

Kancelaria Komornicza ul.Płocka 69,09-100 Płońsk                         

lei. 236622868.fa\6622857 510035658 e-mail: plonsk

 

Numer oferty: L/110/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 104.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo