Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 32,04 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c, położonego: 76-200 Słupsk, Sobieskiego 9, znajdującego się w zasobach: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyn (Adres spółdzielni: ul. Leszczyńskiego 7, Słupsk), dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma   oszacowania   wynosi   101 800,00,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania   i   wynosi 67 866,67zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 180,00zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz.15.00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzeja Śniegockiego przy ul. Henryka Pobożnego 19 w Słupsku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki Kancelaria Komornicza w Słupsku 76-200 Słupsk Henryka Pobożnego 19 tel. 598414181,8431258,728 782 467 e-mail: sekretariat@komornik.slupsk.pl www.komornik.slupsk.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115823

Numer oferty: L/67/N/01/14
Region: pomorskie
Cena: 67.866,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie