Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Radomir Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2014r. o godz. 13:30 pod adresem: 67-400 Wschowa, PI. Kosynierów Ic, w sali nr 106 VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą we Wschowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej 67-410 Sława, Śmieszkowo, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wschowie prowadzi księgę wieczystą.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki nr 337 o powierzchni 2 600.00 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący w stanie surowym zamkniętym. Budynek ten posiada jedną kondygnację plus poddasze, jest nie podpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi: I30.10m2 ( odpowiednio parter: 67.70 m2. poddasze: 62.40 m2 )oraz powierzchnia gospodarcza w budynku I9,l0m2. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji lokalnej zakończonej w zbiorniku bezodpływowym.

Suma oszacowania wynosi 262.111,00 zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196.583.25zl.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/1« sumy oszacowania, ij. 26.211,10 zl w gotówce albo na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego w kładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstaw iły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz, 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Radomirem Radeckim) oraz przeglądać w pok. 113 VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą we Wschowie pod adresem 67-400 Wschowa. PI. Kosynierów Ic odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajęty ch od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (trzy Sądzie Rejonowy iii w Nowej Soli Radomir Radecki Kancelaria Komornicza we Wschow ie 67-400 Wschow a, Pocztowa 16/5

(el. (65) 5401201. fax:(65) 5401751  

Numer oferty: L/137/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 196 583.25zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka