Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 1013 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 24.02.2014r o godz. 11 w Kancelarii Komornika w Żywcu odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: 2 działki rolne : 1270 o pow 0.2562 ha, 1959/4 o pow 0.9073 ha wraz z budynkiem gospodarczym położone w Soblówce, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu

działka nr 1270 wartość oszacowania 13.000,00 zł. Cena wywołania wynosi jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę : 6.500,00 zł. Rękojmia wynosi 1.300,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 1.300,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

-  działka nr 1959/4 wraz z budynkiem gospodarczym wartość oszacowania 69.800,00 zł Cena wywołania wynosi jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę : 34.900,00 zł. Rękojmia wynosi 6.980,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 6.980,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA! w celu uzyskania przybicia w dniu licytacji należy bezzwłocznie złożyć komornikowi 1/5 ceny nabycia nieruchomości nie mniej jednak niż 500,00 zł, resztę kwoty należy uzupełnić do godz. 12.00 dnia następnego w Kancelarii Komornika,

Numer oferty: L/14/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 41.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka