Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Pałczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2014 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze, ul. Klasztorna 5 , 59-400 Jawor, pokój 36, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Sokolniki, 55-340 Udanin, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 231 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 1020 3017 0000 2902 0113 3354.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze mieszczącym się pod adresem: ul. Klasztorna 5 , 59-400 Jawor.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi

Adam Pałczyński

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Jawor, 59-400 Jawor

tel. 76 870 24 64 / fax. 76 870 24 64

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/162598

Numer oferty: L/23/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 154.533,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy