Opis

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Ks. Bosco, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Karolew, 08-300 Sokołów Podlaski, dla której IX Zamiejscowym WKW w Sokołowie Podlaskim prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 300 610,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 457,50 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 66 10204476 0000800200220368 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie

Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza, Ks. Bosco 4, Sokołów Podlaski, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. 25 781 23 33 / fax. 25 781 23 33

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/153414

Numer oferty: L/50/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 225 457,50 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka