Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Sokołowo, 87-321 Bartniczka, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana połową budynku mieszkalnego i połową budynku gospodarczego o nr działki 253/5 o pow. 0,0780 ha oraz działka gruntowa rolna niezabudowana nr 253/17 o pow. 0,0515 ha.

Suma oszacowania wynosi 52.250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39.187,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 225,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Brodnica 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki ul. Przykop 61, 87-300 Brodnica tel.: 56 495 49 61 mail: brodnica@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/166433

Numer oferty: L/60/N/09/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 39.187,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka