Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasz Bącela na podstawie art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2014 o godz. 09:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w Sosnowcu w sali nr 58 odbędzie się:

                                                   D R U G A   L I C Y T A C J A

ograniczonego   prawa   rzeczowego,  tj. spółdzielczego  własnościowego  prawa   do    lokalu mieszkalnego   położonego w Sosnowcu, przy ul. Dalekiej 14A. Dla ograniczonego prawa rzeczowego ustanowiono księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal objęty jest zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Osada w Sosnowcu. Powierzchnia użytkowa licytowanego mieszkania wynosi 74,00 m2. Lokal ten położony jest na 2 piętrze budynku, posiada balkon, składa się z trzech pokoi, kuchni, wc oraz komunikacji. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: energii elektrycznej, wody, kanalizacji miejskiej, centralnej wody użytkowej (miejskie), centralnego ogrzewania (miejskie) oraz sieci teletechnicznej. W lokalu okna PCV, przy czym w kuchni okna drewniane. Lokal wyposażony w żaluzje zewnętrzne. Drzwi drewniane, płytowo-płycinowe firmy Porta. Podłogi w zależności od pomieszczenia pokryte panelami podłogowymi oraz kafelkami. Ściany mieszkania w zależności od funkcji pomieszczenia pokryte gładzią gipsową z farbą oraz kafelkami. Przedmiotowy lokal mieszkalny został funkcjonalnie połączony z lokalem sąsiednim oznaczonym, tworząc tym samym jeden lokal mieszkalny. Istnieje możliwość rozdzielenia powyższych lokali na dwa oddzielne. Lokal objęty przedmiotowym obwieszczeniem nie   posiada   łazienki,   jednakże   parametry   wc   pozwalają   na   urządzenie   łazienki.   Sąsiedni   lokal  jest przedmiotem licytacji która odbędzie się w dniu 03 czerwca 2014 o godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w sali nr 58, po licytacji objętej niniejszym obwieszczeniem.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 197.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie ceny oszacowania, tj. kwotę 131.333,33 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści trzy grosze). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 19.700,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na konto w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Sosnowcu o nr 05 1020 2498 0000 8502 0187 1607 ze wskazaniem tytułu wpłaty "rękojmia w sprawie Km 737/12". Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś operat szacunkowy sporządzony dla lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne w w/w sprawach można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu I Wydziale Cywilnym przy ul. Kaliskiej 7 w Sosnowcu pod sygn. akt I Co 8390/11, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z sekretariatem w/w wydziału.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Tomasz Bącela

Kancelaria Komornicza, Mariacka 1/6, Sosnowiec, 41-205 Sosnowiec

tel. 322925152 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/139735

Numer oferty: L/41/N/05/14
Region: śląskie
Cena: 131.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie