Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Paweł Siejak Zastępca Komornika Heleny Kuzel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny, Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy  21-120 Spiczyn, dla której Sąd Rejonowy w Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2500 ha o numerze ewidencyjnym 817/4, od strony zachodniej posadowiony jest drewniany budynek gospodarczy a od strony południowej wylane są fundamenty pod budynek mieszkalny jednorodzinny.

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 39 12405497 1111 0000 5000 9910.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Paweł Siejak Zastępca Komornika Heleny Kuzel

Kancelaria Komornicza, Lipowa 29, Lublin, 20-020 Lublin

tel. 815325251 / fax. 815325251

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208461

Numer oferty: L/118/N/03/15
Region: lubelskie
Cena: 86.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka