Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

WARUNKI II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa odrębnej własności budynku, położonego w Lęborku przy Alei Wolności 73, dalej „Nieruchomość” 

 

1.    Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

 

2.    Adres sprzedawanej Nieruchomości

84-320 Lębork Aleja Wolności 73

 

3.    Opis Nieruchomości  

1) Przedmiotem sprzedaży są:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 280/2, obręb Nr 0007 i powierzchni wynoszącej 2011 m²,

- prawo odrębnej własności budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 2696,58 m².

2) Opis księgi wieczystej

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1L/00014803/3.

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości)

Działki ewidencyjne: Numer działki: 280/2; Położenie: Lębork; Ulica: Al. Wolności; Sposób korzystania: nieruchomość zabudowana;

Budynki: Położenie: Lębork; Ulica: Al. Wolności; Powierzchnia użytkowa budynku: 2801 m2; Przeznaczenie budynku: Budynek banku o powierzchni mieszkalnej 320,6 m2, Odrębność: tak

Dział I-SP (spis praw)

Prawo użytkowania wieczystego; Okres użytkowania: 2090-06-24; Sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiący przedmiot odrębnej własności budynek banku.

Dział II (własność)

Właściciele: Skarb Państwa (wielkość udziału: 1/1)

Użytkownicy wieczyści: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie (wielkość udziału: 1/1)

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) - brak wpisów

Dział IV (hipoteka) - brak wpisów

Uwaga: występuje rozbieżność pomiędzy powierzchnią podaną w księdze wieczystej i powierzchnią wskazaną w inwentaryzacji przeprowadzoną przez Bank 25.2.2016 r., - patrz pkt 11 – dodatkowe dane.  

 

4.    Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 3 085 000 zł netto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie obligatoryjnie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług. 

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji płatnym przez Nabywcę.

 

5.    Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.

2) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Lęborku przy Al. Wolności 73” należy składać na adres: Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa w terminie do dnia 24 października do godz. 15:00.

3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

6.    Dane które powinna zawierać oferta.

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,

2) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

3) numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

4) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,

5) kserokopię dowodu wpłaty wadium,

6) zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,

7) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,

8) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,

9) oferowaną cenę netto,

10) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej. 

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

 

7.    Informacja o WADIUM

1) Kwota wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości w Lęborku przy Al. Wolności 73”.

2) Wadium nie podlega oprocentowaniu.

3) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.

4) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

5) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 6 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt  2.

 

8.    Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 

9.    Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

 

10. Rozstrzygnięcie Przetargu

1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.

2) Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

3) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

4) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłatykwotynależnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.

5) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.

 

11.  Dodatkowe dane

1) Bank informuje, że nieruchomość zostanie wydana nie później niż w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, pod warunkiem uregulowania całej ceny sprzedaży.

2) Na podstawie inwentaryzacji z dnia 25.2.2016 r. powierzchnia użytkowa wg PN-ISO 9836-1997 wynosi 2696,58 m2, a powierzchnia do celów podatkowych 2513,13 m2, inaczej niż zapis w dziale pierwszym KW nr SL1L/00014803/3.

3) Nieruchomość znajduje się na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008 roku. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie elementarnym 9.MC.11 o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Cały teren położony jest w strefie „OW” częściowej ochrony archeologiczno konserwatorskiej.

4) Fragment budynku oraz część schodów wejściowych posadowione są na działce drogowej (dz. nr 279/4 i 133) - załącznik 1a – mapa z przekroczeniami.

5) Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium, a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

 

12.  Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży Nieruchomości PKO Banku Polskim SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00:

- w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 25, u Pani Anity Mróz, tel. 22 343 12 25, 722 051 065, adres mailowy anita.mroz@pkobp.pl,

- w Bydgoszczy przy pl. Teatralnym 4, u Pana Włodzimierza Gizińskiego, tel. 724 132 478, adres mailowy wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Włodzimierzem Gizińskim, pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

Załączniki niezbędne do oferty:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

 

Pozostałe załączniki: 

Załącznik nr 1A – mapa z przekroczeniami

Załącznik nr 3 – wypis z rejestru gruntów

Załącznik nr 4 – wypis z rejestru budynków

Załącznik nr 5 – mapa ewidencji gruntów

Załącznik nr 6 – mapa zasadnicza

Załącznik nr 7 – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 8 - zestawienie przekazywanych środków trwałych

  

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Tel: +48 724 132 478

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: pomorskie
Powierzchnia: 2696,58 m2
Cena: 3.085.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa