Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Tel. 22 343 12 28

 

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 4 położonego w Stalowej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 4A, województwo podkarpackie.

Lokal położony jest w budynku handlowo-usługowym, - w centrum osiedla mieszkaniowego „MŁODYNIE”. Położony jest na trzech kondygnacjach tj. piwnicy, parterze, pierwszym piętrze, a jego powierzchnia zgodnie z zaświadczeniem z SM wynosi 1094,75 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Część pomieszczeń o powierzchni 351,70 m2 stanowi przedmiot najmu na rzecz kilku podmiotów zewnętrznych. Pozostała powierzchnia lokalu stanowi pustostan.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nie urządzono księgi wieczystej.

Dla nieruchomości budynkowej prowadzona jest księga wieczysta nr TB1S/00015635/8 przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: 1 500 000 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł).

Wpłata wadium w wysokości 100 000,00  zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 10:00

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 4 położonego w Stalowej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 4A, dalej „Nieruchomość”.

 

1. Informacja o organizatorze przetargu  

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

2. Adres sprzedawanej Nieruchomości 

Lokal użytkowy nr 4 położony jest w Stalowej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 4A, w województwie podkarpackim.

3. Opis Nieruchomości 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 4 położonego w Stalowej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 4A.

Lokal o powierzchni 1094,75 m2 (wg zaświadczenia z SM) położony jest na trzech kondygnacjach: piwnica, parter, pierwsze piętro w budynku handlowo-usługowym,- w centrum osiedla mieszkaniowego „MŁODYNIE”.

Część pomieszczeń o powierzchni 351,70 m2 jest wynajmowana kilku podmiotom zewnętrznym. Pozostała powierzchnia lokalu stanowi pustostan. Przyszły nabywca ma możliwość wejścia w dotychczasowe prawa i obowiązki właściciela lub ma możliwość wypowiedzenia dotychczasowych umów najmu. Wykaz stawek czynszowych dla wynajętych pomieszczeń wraz z najważniejszymi postanowieniami umów najmu zawiera załącznik nr 4 do niniejszego SIWS. W/w załącznik zostanie udostępniony zainteresowanym po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności – załącznik nr 5.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nie urządzono księgi wieczystej.

Dla nieruchomości budynkowej prowadzona jest księga wieczysta nr TB1S/00015635/8 przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

W ramach ceny sprzedaży Bank zbywa ruchomości, które są z nią związane, wykaz ruchomości przedstawia Załącznik nr 6.

 4. Cena   

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 1 500 000 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł).

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie:

1) Podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a UVAT w zw. z art. 29a ust. 8 UVAT – w części niewynajmowanej.

2) Wobec części wynajmowanej na co najmniej dwa lata przed dniem planowanej transakcji znajdzie zaś zastosowanie zwolnienie fakultatywne stanowione w art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT - strony będą mogły wybrać opcję opodatkowania tej części lokalu.

3) Uprawnienie do skorzystania z wyboru opodatkowania transakcji w odniesieniu do ww. wynajmowanej części będzie miało moc wiążącą, jeżeli przed zawarciem umowy złożone zostanie stosowne oświadczenie do organu podatkowego właściwego dla nabywcy, w określonej formie i treści, wspólnie przez Bank i nabywcę.

4) Dodatkowo, jeżeli strony będą chciały skorzystać z opcji opodatkowania dla wynajmowanej części lokalu - dla każdej z części lokalu należy prawidłowo wyliczyć podstawę opodatkowania dla celów VAT i wartość rynkową dla celów PCC, uwzględniając rzetelnie obliczony i odpowiadający rzeczywistości stosunek tej powierzchni do powierzchni całego lokalu.

5) Sprzedaż odrębnych środków trwałych będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23 %.

  • przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.
  • Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC, naliczonego od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży – w zakresie w jakim transakcja podlega (będzie podlegać) zwolnieniu z opodatkowania.

 

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.

2) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „II Przetarg na nabycie lokalu użytkowego nr 4 położonego w Stalowej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 4A” należy składać na adres: PKO Bank Polski SA Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, Al. Jana Pawła II nr 25, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godz. 10:00.

3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Dane, które powinna zawierać oferta.

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,

2) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

3) numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

4) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że gdy jego oferta zostanie przyjęta będzie zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,

5) kserokopię dowodu wpłaty wadium, oraz podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3,

6) zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,

7) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,

8) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,

9) oferowaną cenę,

10) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

 

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

 

7. Informacja o WADIUM

1) Kwota wadium wynosi 100 000,00  zł (słownie: sto tysięcy złotych)

2) Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie lokalu użytkowego nr 4 położonego w Stalowej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 4A”.

3) Wadium nie podlega oprocentowaniu.

4) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.

5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2.

 8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w Warszawie, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

10. Rozstrzygnięcie Przetargu

1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.

2) Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

3) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

4) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.

5) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu.

 

11. Dodatkowe dane

1) Bank informuje, że nieruchomość zostanie wydana nie później niż w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, pod warunkiem uregulowania całej ceny sprzedaży.

2) Na podstawie inwentaryzacji z dnia 24.08.2015 r.- załącznik nr 7 powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 1086,99 m2, a powierzchnia do celów podatkowych 1006,44 m2, inaczej niż według zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej - 1094,75 m2.

3) Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

12. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskim SA,

u Pana Ireneusza Kosmalskiego, 42 670 47 75, kom. 724 132 395, adres: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym pod wyżej wskazanym kontaktem.

 

Załączniki niezbędne do oferty:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

Załącznik nr 3 – Konto bankowe

Załącznik nr 4 – Wykaz z umów najmu- załącznik do pobrania po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności

Załącznik nr 5 – Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 6 – Zestawienie środków trwałych

Załącznik nr 7 – Inwentaryzacja.

 

Numer oferty:
Region: podkarpackie
Powierzchnia: 1094,75 m2
Cena: PRZETARG 1 500 000,00 netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 WarszawaBiuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa