Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy  Stara Wieś, 05-622 Belsk Duży, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w msc. Stara Wieś, gm. Belsk Duży pow. grójecki woj. mazowieckie, działka nr 107/1 (obręb 0027), w kształcie prostokąta o powierzchni 1,3643 ha, z przyłączami: wody, energii elektrycznej, gazu ziemnego, dojazd drogą asfaltową gminną . Nieruchomość jest zabudowana: murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 213,27 m2, murowanym budynkiem stodoły adoptowanym na budynek warszatowo-garażowy o powierzchni uż. 127,48 m2, murowanym budynkiem inwentarsko-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 98,89m2 z dobudowaną wiatą o powierzchni użytkowej 30,14 m2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy funkcję terenu przewiduje się jako rolnicza przestrzeń produkcyjna (przez ok.100 m od drogi) natomiast pozostała cześć terenu to obszary zabudowane i wskazane do zabudowy (wielofunkcyjnej koncentracji zabudowy). Więcej informacji na www.komornik-grojec.pl

Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 233 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/153749

Numer oferty: L/81/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 233.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom
Gospodarstwo