Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Starachowicach   Gotfryd  Nowak  prowadzący  Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 25-06-2014 roku o godz. 9,00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

                                                                 DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 46,21 m2, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, znajdujący się w budynku nr 6 usytuowanym w Starachowicach przy ul. Reja wraz z udziałem wynoszącym 4621/118900 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 110.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 73.333,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Rękojmia stanowi kwotę 11.000,00 zł. Nieruchomość można oglądać w dniu 11-06-2014 r. od godziny 09.00 do 09.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie sa ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną ogłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:  obwieszczenie:  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak  ul. Staszica 13, 27-200 Starachowice,  tel.: 41 275 43 47.

 

Numer oferty: L/274/N/05/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 73.333,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie