Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Starachowicach   Gotfryd   Nowak   prowadzący   Kancelarię Komorniczą   w   Starachowicach   przy ul. Staszica 13   na   podstawie   art. 953   w   związku   z   art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 15-10-2015 roku o godz. 10,00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

                                                           PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości   opisanej   jako   prawo   do   nieruchomości   położonej   w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej określonej   jako   prawo   użytkowania   wieczystego   gruntu   oznaczonego   jako   położona w obrębie 07 działka ewidencyjna nr 449/22 o powierzchni 0,3502 ha oraz wzniesionego na gruncie budynku, budowli i urządzeń stanowiących przedmiot odrębnej własności. Przedmiotem licytacji jest część tej nieruchomości obejmująca halę warsztatową /część/ o powierzchni użytkowej 163,80m2 wraz z urządzeniami i prawem użytkowania wieczystego gruntu związanego z jej obsługą.

Według studium uwarunkowali i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego.

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji oszacowana jest na kwotę 308.730,00 zł brutto C en a wywoławcza wynosi 231.548,00 zl brutto. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty   całego   wkładu   stosownie   do   prawomocnego   postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi   lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 30.873,00 zl

Nieruchomość można oglądać w dniu 02-10-2015 r. od godziny 09.00 do 09.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak ul. Staszica 13, 27-200 Starachowice tel.: 41 275 43 47 mail: starachowice2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/72/N/09/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 231.548,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny