Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Ogrodowa, 46-030 Stare Budkowice, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości:

nieruchomości o łącznej pow. 0,9917ha zabudowanej budynkami przemysłowo - produkcyjno - magazynowymi w postaci: budynku biurowego o pow. 1269,09m2; budynku magazynowego o pow. 142,71m2; budynku magazynowo - garażowego o pow. 153,06m2; budynku kotłowni o pow. 58,31m2; budynku transformatora o pow. 38,69m2; budynku magazynu paliw o pow. 25,63m2 - (budynki te posadowione są na działce nr 961/58); dwóch budynków produkcyjnych o pow. 1001,24m2 i 441,31m2; budynku portierni o pow. 53,98m2; dobudowanego budynku do części w której znajduje się kotłowania o pow. 10,05m2; budynku produkcyjnego o pow. 1295,23m2; dwóch budynków łącznika o pow. 210,94m2 i 10,06m2 - (budynki te posadowione są na działce nr 958/58); nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi dojazdowej do DK 45, ogrodzona płotem z siatki, wyposażona w instalację elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową; na nieruchomość składają się prawo wieczystego   użytkowania   do   dnia 05-12-2089r.   nieruchomości składającej się z działki 958/58 o pow. 0,4440ha   i   własności   budynków   stanowiących   odrębną   nieruchomość oraz prawo wieczystego użytkowania do dnia 05-12-2089r. nieruchomości składającej się z działki nr 961/58 o pow. 0,5477ha i własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość

Suma oszacowania wynosi 1 596 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 197 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 159 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12, Kluczbork, 46-203 Kluczbork tel. 0048 77 414 26 55 / fax. 0048 77 414 26 55.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223635

 

Numer oferty: L/41/N/06/15
Region: opolskie
Cena: 1.197.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny