Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Witold Heciak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 133, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego położonego przy Koniemłoty , 28-200 Staszów, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu IX Zam. Wydz. Ksiąg Wiecz. z/s w Staszowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 233 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 653,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 348,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Witold Heciak

Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13/315, Staszów, 28-200 Staszów

tel. 0158642350 / fax. 0158642350

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/158959

Numer oferty: L/70/N/08/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 155.653,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy