Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski, Kancelaria Komornicza w Pyrzycach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27 stycznia  2016 r. o godz. 08:30, sala nr 25 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 zostanie przeprowadzona I licytacja nieruchomości położonej w miejscowości  Storkowo, gmina Ińsko.


1.Działka gruntu nr ew.110 o pow. 2000 m2  zabudowana budynkiem mieszkalnym  w zabudowie wolnostojącej posiadającym dwa odrębne mieszkania o łącznej pow.140 m2 oraz dwoma garażami i kotłownią o pow. 98  m2.

               
Suma oszacowania działki zabudowanej wynosi 358 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 268 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  35 800,00 zł.  


2. Działka niezabudowana nr ew.162/5 o pow. 5000 m2 przeznaczona na cele rolne.           
Suma oszacowania działki niezabudowanej wynosi 15 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 560,00 zł.  

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 5037/14) BGŻ BNP Paribas S.A.  Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.


Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać w pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce tel.: 91 5760030 email: pyrzyce.kowalski@komornik.pl

 

WIęcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/274929

Numer oferty: L/10/N/01/16
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka