Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr Al.09. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej  obejmującej działkę ewidencyjną nr 12/73 o powierzchni 1478m2, położonej w Straszynie, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 272 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 200,00 zł w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA Centrala 81 10600076 0000 3260 0174 5916 (liczy się data uznania rachunku bankowego).                                                                                                                                                                              

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat  szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania  egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy 3 Maja 9a w pok. F-0.20B,  w godz. 8.00-14.00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (58) 32 42 816 lub elektronicznej: http://www.gdansk.so.gov.pl/esoz-jak-to-dziala na dwa dni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski  ul. Aleja Księdza Józefa Waląga 10/3, 83-000 Pruszcz Gdański tel.: 58 7731010 fax.: 58 7731010 mail: gdansk.piatkowski@komornik.pl

Numer oferty: L/113/N/07/14
Region: pomorskie
Cena: 204.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka