Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Mazurczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Reja 11, 56-100 Wołów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej we wsi Stryjno, gm. Wińsko na działce gruntu nr 79 Am-2 o powierzchni 1,0743 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 114,46 m2, budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 134,60 m2 i budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 145,80 m2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wołowie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 91 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 752,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 167,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S.A. 11191010482407990185990001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uzgodnieniu z komornikiem) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Andrzej Mazurczak

Kancelaria Komornicza, Zaułek Zielony 15, Wołów, 56-100 Wołów

tel. 713894225 / fax. 713895631

Numer oferty: L/142/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 68.752,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo