Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie – Artur Bidziński, mający kancelarię w Garwolinie ul. Polska nr 21,  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 r. o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie mającego siedzibę przy al. Legionów 45 w Sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Sulbiny, ul. Spokojna  dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 396 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach 68102044760000860200220426.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Garwolinie przy al. Legionów 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Artur Bidziński Kancelaria Komornicza ul. Polska 21, 08-400 Garwolin.

 

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240247

Numer oferty: L/109/N/07/15
Region: mazowieckie
Cena: 297.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka