Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej mającego siedzibę przy ul. Krasińskiego 11 odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o nr ew. 2611/6 (powierzchnia 0,2823 ha) położonej: 26-130 Suchedniów, ul. Jasna, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Suma   oszacowania   wynosi 157 200,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej wdniu poprzedzającym przetarg  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział I w Kielcach 81 10202629 0000 9402 0090 4771 Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym tokuegzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak Kancelaria Komornicza w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna 1-go Maja 49 tel. (41)251 01 07 e-mail: skarzysko2@komornik.plwww.komornik-lewlak.pl

Numer oferty: L/18/N/02/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 117.900,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka