Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie - Artur Bidziński , mający kancelarię w Garwolinie ul.Polska nr 21 , na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2015 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie mającego siedzibę przy ul.Al.Legionów 46 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 08-400 Garwolin, Sulbiny ul. Spokojna.  Nieruchomość  o pow. 2.874 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. 

Suma oszacowania wynosi 396.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   264.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej dzień przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach 68 10204476 0000 8602 0022 0426.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Garwolinie przy ul.Al.Legionów 46   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie - Artur Bidziński , mający kancelarię  w Garwolinie ul.Polska nr 21 tel.: 25 6822907 mail: garwolin@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/258240

Numer oferty: L/61/N/10/15
Region: mazowieckie
Cena: 264.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka