Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Paderewskiego 18 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka nr 291/1 o pow. 1,0500 HA zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. 107,22 m2 z poddaszem użytkowym ,niepodpiwniczony:budynek hydroforni o pow, 2,72 m2,budynek garażu o pow. 11,48 oraz drewutnię o pow. 3,67 ni2m2 , w aktualnie obowiązującym SUiKZP gminy Tczew działka zlokalizowana jest w terenie przewidzianym pod zalesienie położonej: 83-115 Swarożyn, Zabagno, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.

Suma oszacowania wynosi 393 609,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 295 206,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 360,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BPH SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 92 10600076 0000 3260 0156 0157 najpóźniej na trzy dni przed licytacją lub gotówką w kancelarii do dnia licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek Kancelaria Komornicza w Tczewie 83-110 Tczew Jagiellońska 55 teł. 058 562 22 31 e-mail: tczew2@komomik.plwww.komomik.

 

Numer oferty: L/124/N/09/14
Region: pomorskie
Cena: 295.206,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka