Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 12 grudnia 2013 roku o godz. 09:00 (wadium 08:45) w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: Swarzędz, os. H. Cegielskiego 32, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na III piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza o łącznej powierzchni: 38,10 m2.

Suma oszacowania wynosi 144.170,OOzł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108.127,50zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14) rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 417,00zl przed rozpoczęciem licytacji w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją w terminie uzgodnionym z Komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można na 2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Pawła Śliwińskiego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105741

Numer oferty: L/137/N/11/13
Region: wielkopolskie
Cena: 108.127,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie