Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 318, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul.Mikulicza , 58-160 Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

działka nr 555 i 556 o pow. 0,3161 ha, wg danych z księgi wieczystej nieruchomość jest niezabudowana jednakże ujawniono, iż na sąsiadującej nieruchomości przy granicy działek znajduje się budynek użytkowy, który w nieznacznym stopniu wkracza na teren licytowanej nieruchomości, w MPZP teren w 65% znajduje się w strefie mieszkaniowej i usług wielofunkcyjnych a w 35% użytkowanie rolnicze, całość objęta ochroną konserwatorską, teren lekko sfałdowany w kształcie wstęgowym, przylegający krótkimi bokami do ulicy Mikulicza i rzeki Pełcznicy, od szeregu lat nieużytkowany, dojazd do terenu obiektu dogodny, bezpośrednio z drogi asfaltowej, (SUMA OSZACOWANIA ORAZ SUMA WYWOŁANIA TO WARTOŚCI NETTO, do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT)

Suma oszacowania wynosi 172 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 306,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 296,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O.Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, 58-100 Świdnica tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97414

 

Numer oferty: L/47/N/10/13
Region: dolnośląskie
Cena: 115.306,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka