Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski teł. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-08-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Łużycka 46b, składającej się z lokalu mieszkalnego (2 pokoje, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka ) o łącznej powierzchni 35,85 m2 położonego na II piętrze budynku mieszkalnego, posiadającego dwa balkony. lokal mieszkalny posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne , co, cw. dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 80.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53.533,00 zł. licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.030,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika BZ WBK SA 1 o. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem na przelewie: albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1 b/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.

Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w sądzie rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w wydz. cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski  Pl. Wolności 1 b/5, 66-200 Świebodzin tel. 68 3822781 fax 68 3822893 e-mail swiebodzin@komornik.pl

Numer oferty: L/5/N/07/14
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie