Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Przemysłowa, 86-100 Świecie, dla której Sąd Rejonowy Świecie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: kompleks budynków przemysłowych, na który składają się budynek główny złożony z kilku brył o łącznej pow. użytkowej 1190,2 m2, w którym znajdują się m.in. pomieszczenia biurowe, magazynowe, w tym magazyn wysokiego składowania oraz hala traków. Na terenie obiektu znajduje się również budynek hydroforni, wiata stalowa, waga wozowa oraz portiernia. Na przedmiotową nieruchomość składają się działki numer 517/24, 517/26, 517/27 o łącznej powierzchni 0,1715 ha, stanowiące własność dłużnika oraz będące w użytkowaniu wieczystym dłużnika działki numer 516/17, 516/18, 516/19 o łącznej powierzchni 0,4943 ha. Umowa wieczystego użytkowania gruntu zawarta do dnia 20.06.2093 r. Teren nieruchomości jest ogrodzony.

Suma oszacowania wynosi 970 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 728 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak Kancelaria Komornicza, Sądowa 16a, Świecie, 86-100 Świecie tel. 523311286 / fax. 523311286

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/139218

Numer oferty: L/21/N/05/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 728.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny