Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Małgorzaty Powalskiej –

Graba kancelaria w Lwówku Śląskim

wynika, iż: w dniu 01.10.2014r., o godz. 12.00,

w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny

z siedzibą w Lwówku Śląskim, w sali 304,

odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

 

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 4 zabudowanej budynkiem hotelowym, o pow. użytk. 2504,64 m2 poł. na ul. Lwóweckiej, gm. Świeradów Zdrój. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, ocieplony, nie ukończony. Wykonano stan surowy zamknięty z rozpoczętymi pracami wykończeniowymi.

Dane techniczne budynku: pow. zabudowy – 844,35 m2, pow. użytkowa – 2504,64 m2, kubatura - 6710 m3.

Nieruchomość opisana KW prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubaniu w IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl.

1

 

 

8 587 860,00

brutto

8 587 860,00

brutto

 

Telefon kontaktowy do Komornika: (75) 647 77 99,

www.komorniklwowek.pl, e-mail: lwowek.slaski@komornik.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 59 – 600 Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 587 860,00 zł brutto (tj. wartość netto 6 982 000,00 zł + podatek VAT w wysokości 23% -1 605 860,00 zł) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 6 440 895,00 zł. 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 858 786,00 zł w gotówce w Kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Numer oferty: L/53/N/08/14
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny