Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosław Jacko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2014 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą przy ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Hutnicza 7B, 41-600 Świętochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów 42 1050 1243 1000 0090 9279 9379.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Radosław Jacko

Kancelaria Komornicza, ul. Kościuszki 63, Chorzów, 41-500 Chorzów

tel. 32 245 00 67 / fax. 32 245 00 72

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125523

 

Numer oferty: L/170/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 81.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie