Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosław Jacko na podstawie art. 953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie mającego siedzibę przy ul. Józefa Rostka 2 w sali nr 309,odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej w Świętochłowicach przy ul. Hutniczej 713, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wdział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 109.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72.666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INC Bank Śląski S.A. O. w Chorzowie ul. Wolności 41A 42 10501243 1000 0090 9279 9379. Rękojmie należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.07.2014r. o godz. 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosław Jacko Kancelaria Komornicza w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 63, pokój nr 228 tel. 322450067 www.komornikjacko.pl

 

Numer oferty: L/49/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 72.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie