Opis

Syndyk masy upadłości Dominat Sp. z o.o. z/s w Rybniku oferuje do sprzedaży 

 

prawo użytkowania wieczystego działki nr 2996/295 o pow. 8203m² wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce położonej w Rybniku przy ulicy Rymera 19K, objętej księgą wieczystą nr KW GL1Y/00138345/8 Sądu Rejonowego w Rybniku za cenę nie niższą niż wartość jej oszacowania tj. 2 085 950,00 zł

Przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT 

Warunki przetargu: 

1) Ofertę nabycia nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją  

   „Oferta przetargowa ” na adres: Syndyk masy upadłości 44-270 Rybnik, ul.  Rymera 19K

    w terminie do dnia 25 października 2016r.

2) Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek:

    DOMINAT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 74 1240 1343 1111 0010 3678 7480  

    Bank Pekao S.A. I/O Gliwice, wadium w wysokości 10% ceny oszacowania oraz dołączyć

    dowód jego uiszczenia do oferty przetargowej składanej w biurze syndyka,

3) Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców  

    Warszawy 23,  na posiedzeniu jawnym w dniu 26 października 2016r. o godz. 14.15 w Sali  

    112

4) Syndyk może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny,

5) W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby będące udziałowcami upadłego lub    

    kiedykolwiek zasiadające w zarządzie przedsiębiorstwa, którego dotyczy przetarg,

6) Nabywca nieruchomości tj. działki nr 2996/295 umożliwi Syndykowi organizującemu

    przetarg na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń biurowych ( o pow. 84,26m², jednego 

    magazynu ) i sanitariatów przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia notarialnej 

    umowy sprzedaży,

7) Wyboru oferty dokonuje syndyk, a jej zatwierdzenia następnie dokonuje Sędzia Komisarz

8) Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki o   

    których mowa w w/w punktach,

9) Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana podlega zwrotowi w

    terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia oferty wygrywającej przez Sędziego Komisarza,

10)Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na

    poczet ceny nabycia, wadium to przepada jeżeli oferta została przyjęta a oferent uchyli się

    od zawarcia umowy,

12)Oferta, która nie została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza przestaje wiązać oferenta  

13)Umowa sprzedaży winna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia

     wyboru oferty przez Sędziego Komisarza,

14)cena nabycia winna zostać zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży

 

Region: śląskie
Cena: 2.085.950,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny