Opis

Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami o funkcji przemysłowej, położona w miejscowości Dubowo Drugie nr 31 i ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 144/21, ogłasza przetarg przedmiotem którego jest łączne zbycie:

nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 227/10 o powierzchni gruntu 8188 m2, zabudowanej trzema budynkami o funkcji przemysłowej, w tym: budynkiem hali przemysłowej o powierzchni zabudowy 1.440 m2, budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 234 m2 oraz budynkiem socjalnym o powierzchni zabudowy 165 m2 – położonej w miejscowości Dubowo Drugie nr 31 w obrębie 0008 Dubowo Drugie, w gminie Suwałki, w województwie podlaskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW SU1S/00043074/5.

ruchomości wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Załączniku nr 1 do Warunków przetargu.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 5 204 214,87 zł (słownie: pięć milionów dwieście cztery tysiące dwieście czternaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty do Sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 02 września 2022 r. (decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu), na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, a każda z kopert powinna być oznaczona sygnaturą sprawy XVIII GUp 144/21 oraz dopiskiem zgodnym z zatwierdzonymi warunkami przetargu. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie podlega odrzuceniu (nie będzie rozpatrywana).

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Wigry Projekt sp. z o.o. w upadłości o nr: PL57 1600 1462 1869 9809 4000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, w dniu 09 września 2022 r. o godz. 14:00, w sali nr 14.

Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty będą spełniały warunki formalne wyrażone w Warunkach przetargu i zostaną złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, nastąpi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród tych oferentów, którzy złożyli ważne i skuteczne oferty.

Operaty szacunkowe  określające wartość składników majątku ujętych w pkt. 1 od a) do b) powyżej zostaną udostępnione zainteresowanym w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Pozostają również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp  144/21, toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dot. postępowania upadłościowego spółki Wigry – Projekt sp. z o.o.  w upadłości z/s w Warszawie.

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu oraz uzgodnienia terminu dokonania oględzin przedmiotu przetargu, przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Warunki przetargu, w których określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert są dostępne do pobrania poniżej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych Warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży realizowanego na podstawie Warunków ww. przetargu bez podania przyczyny także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Szczegółowe informacje pod załączonym linkiem:

https://saltarski.com/przetargi_lista/nieruchomosc-gruntowa-zabudowana-trzema-budynkami-o-funkcji-przemyslowej-polozona-w-miejscowosci-dubowo-drugie-nr-31-i-ruchomosci-wchodzace-w-sklad-masy-upadlosci-wigry-projekt-sp-z-o-o/

 

Źródło: Syndyk