Opis

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hali przemysłowej, położona w miejscowości Dubowo Drugie 32 i ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 144/21, ogłasza przetarg przedmiotem którego jest łączne zbycie:

nieruchomości gruntowej o powierzchni gruntu 17.850 m2, zabudowanej budynkiem hali przemysłowej o powierzchni zabudowy 2.251 m2 i powierzchni użytkowej hali 2119 m2 oraz budynkiem stróżówki i parkingiem naziemnym, a także zapleczem kontenerowym, położonej w Dubowie Drugim 32, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie, stanowiącej działkę ewid. nr 227/6 z obrębu 0008 Dubowo Drugie, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SU1S/00040821/6, ruchomości wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Załączniku nr 1 do Warunków przetargu.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 5 402 475,62 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty do Sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2022 r. (decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu), na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, a każda z kopert powinna być oznaczona sygnaturą akt XVIII GUp 144/21 oraz dopiskiem zgodnym z zatwierdzonymi warunkami przetargu. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie podlega odrzuceniu (nie będzie rozpatrywana).

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Wigry Projekt sp. z o.o. w upadłości o nr: PL57 1600 1462 1869 9809 4000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, w dniu 09 września 2022 r. o godz. 14:30, w sali nr 14.

Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty będą spełniały warunki formalne wyrażone w Warunkach przetargu i zostaną złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, nastąpi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród tych oferentów, którzy złożyli ważne i skuteczne oferty.

Operaty szacunkowe określające wartość składników majątku ujętych w pkt. a) i b) powyżej zostaną udostępnione zainteresowanym w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Operaty pozostają również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp  144/21, toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu oraz uzgodnienia terminu dokonania oględzin przedmiotu przetargu, przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Warunki przetargu, w których określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert są dostępne do pobrania poniżej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych Warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży realizowanego na podstawie Warunków ww. przetargu bez podania przyczyny także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Szczegółowe informacje pod załączonym linkiem:

https://saltarski.com/przetargi_lista/nieruchomosc-gruntowa-zabudowana-budynkiem-hali-przemyslowej-polozona-w-miejscowosci-dubowo-drugie-32-i-ruchomosci-wchodzace-w-sklad-masy-upadlosci-wigry-projekt-sp-z-o-o-w-upadlosci/

Źródło: Syndyk