Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2015 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy   Kościuszki   18,   62-100 Wągrowiec,   pokój 4,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości położonej przy Sypniewo, 64-830 Margonin, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zapisana jest w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i składa się z działki nr 269 o pow. 0,3469ha, działki nr 286 o pow. 0,2788 ha i działki nr 311 o pow. 0,3504 ha. Nieruchomość położona jest w Sypniewie gm. Margonin.

Suma oszacowania wynosi 104 511,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 383,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 451,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

27.01.2015

12:00 - 12:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30, Wągrowiec, 62-130 Wągrowiec tel. 672685350 / fax. 672685350.

 

Numer oferty: L/86/N/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 78.383,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka