Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor zawiadamia na podstawie: art. 952 w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2014-01-10 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny w Zamościu odbędzie się druga licytacja  

1/1. nieruchomość opisana jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  o powierzchni użytkowej 62,20 m2 położona w miejscowości Szczebrzeszyn, ul. XXX-lecia PRL 17 i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość.

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 168.405,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 112.270,00-zl zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 16.840,50-zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w -wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor ul. Wojska Polskiego7, 22-400 Zamość
tel.: 084 6392623; fax: 084 6392557; mail: zamosc@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/132/N/11/13
Region: lubelskie
Cena: 112.270,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie