Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Matoszko zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział IX Egzekucyjny, przy pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin w sali nr136 odbędzie się: pierwsza licytacja (wg przepisów obowiązujących od 3.05.2012 r.) nieruchomości lokalowej opisanej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położonej w miejscowości Szczecin, przy ulicy Osiedle Kasztanowe 1A/. 

Powyższe prawo zostało oszacowane na kwotę: 131.126,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i 00/100 groszy). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 98.344,50zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 50/100 groszy). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.13.112,60 zł(trzynaście tysięcy sto dwanaście złotych i 60/100 groszy).

Rękojmię należy złożyć gotówką / na rachunek komornika ze wskazaniem, że wpłata dotyczy rękojmi na przetarg nieruchomości, w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej do godziny 15.30 dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniem się z biurem komornika pod nr tel. 091 4886667, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/272573

Numer oferty: L/19/N/01/16
Region: zachodniopomorskie
Cena: 98.344,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie