Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy ul. 5 Lipca 46, 70-374 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 358 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 268 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA 07 14401143 0000 0000 1019 3745. 

Obecnie w lokalu znajduje się sklep ogólnospożywczy Lewiatan - 24 h. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na parterze i w piwnicy budynku (budynek zaś jest jednopiętrowy). Powierzchnia piwnic to 81,80 m.kw., zaś powierzchnia parteru to 506,60 m.kw., łącznie 588,40 m.kw. Lokal składa się z 28 pomieszczeń.W toku postępowania ustalono, że dłużnicy dnia 15-08-2010 r. zawarli umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta do dnia 16-08-2040 r., a jej rozwiązanie przed upływem terminu jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron. Aneksem z dnia 30-04-2012 r. strony postanowiły ponadto, że w przypadku zakończenia przedmiotowej umowy dzierżawy przed upływem terminu na jaki została zawarta oraz z jakichkolwiek innych przyczyn niż na podstawie pisemnego porozumienia stron, wydzierżawiający zobowiązuje się do zawarcia z osobą trzecią, wskazaną przez dzierżawcę, kolejnej umowy dzierżawy lokalu na warunkach tożsamych z określonymi w przedmiotowej umowie na dalszy czas oznaczony, pozostały do upływu terminu obowiązywania umowy. W przypadku uchylania się przez wydzierżawiającego od spełnienia wskazanego obowiązku, wydzierżawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dzierżawcy kary umownej w wysokości 500.000,00 zł. Czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 1.000,00 zł. miesięcznie, płatny do 10-ego dnia każdego miesiąca. Dzierżawca otrzymał bezwarunkową zgodę na oddanie przedmiotu dzierżawy lub jego części osobom trzecim w poddzierżawę lub najem albo do bezpłatnego używania i kolejne umowy zostały zawarte. Wartość nieruchomości bez uwzględnienia umowy dzierżawy wynosi 1 930 800,00 zł. Lokal obciążony jest jednak umową dzierżawy wpływającą na zmianę wartości nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 1002 kpc w brzmieniu obowiązującym do dnia 03 maja 2012r. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej (art.678kc) i wobec tego nabywca nieruchomości wstąpi w całość praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej dnia 15-08-2010 r. (notarialne poświadczenia podpisu z dnia 16-08-2010 r.). Sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.

Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, Szczecin, 70-442 Szczecin tel. 914223888 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152346

 

Numer oferty: L/28/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 268.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy