Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13 lipca 2015 r. o godz. 09:00  W budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, udziału ¼w lokalu mieszkalnym, znajdującym się na piętrze i poddaszu dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego: Szczecin, ul. Hoene Wrońskiego 6 w dzielnicy Pogodno,  dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem 641/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą oraz czterema pomieszczeniami piwnicznymi, garażem, strychem, przedpokojem i klatką schodową parteru i w kondygnacji piwnicznej.

Suma oszacowania udziału 3/4 wynosi 561.000,00zł, zaś cena wywołania udziału 3/4 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 420.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału 3/4, to jest 56.100,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 187.000,00 zł, zaś cena wywołania udziału 1/4 jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 140.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału 1/4, to jest 18.700,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza, Santocka 18/14, Szczecin, 71-113 Szczecin tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226738

 

Numer oferty: L/117/N/06/15
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie