Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy  przy   Sądzie   Rejonowym  w   Szczecinie  na  podstawie  art. 953 kpc  podaje   do  publicznej   wiadomości,   że   w   dniu:   19-10-2015  o   godz. 11:30   w  budynku  Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum  w  Szczecinie   z  siedzibą  przy  Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego ul.Mazurska 43, 70-416 Szczecin.

Suma oszacowania wynosi 198 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 870,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczecin 07 14401143 0000 0000 1019 3745.

Rękojmia   powinna  być   złożona   najpóźniej  do  dnia 18-10-2015r., tj.   w  dniu   poprzedzającym   przetarg. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 59,97mkw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19. Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, Szczecin, 70-442 Szczecin tel. 914223888 / fax.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/248376

 

Numer oferty: L/77/N/09/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 149.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie